Transmisje meczy

Streamuj | Udostępniaj | Montezuj

POLHD - logowanie POLHD - rejestracja

Regulamin

Niniejsza treść reguluje zasady korzystania ze strony internetowej polhd.com (dalej zwanej Strony Internetowej) prowadzonej przez Sport Count z siedzibą w Panamie. Warunkiem korzystania z platformy polhd.com i każdorazowo korzystania z usług jest akceptacja poniższego regulaminu, skutkująca zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (dalej: Regulamin) określa:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie bezpłatnie, w sposób pozwalający jego Użytkownikom odtworzenie, utrwalenie oraz uzyskanie jego treści poprzez wydrukowanie lub jego pobranie i zapisanie na nośniku danych.

 3. Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w punkcie 2.

 4. Serwis prowadzony jest przez spółkę Sport Count zwaną dalej Administratorem.

 5. Administrator świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

 

§ 2 Definicje

 1. Administrator, Usługodawca – spółka Sport Count z siedzibą w Panamie adres: 51th Street, Global Plaza Tower, 10th Floor, Suite H, Panama City 0834-1987, Panama, o numerze rejestrowym 155612147

 2. Wydarzenie – miejsce w pamięci serwerów Serwisu Administratora, na którym Użytkownicy mogą umieszczać Materiały,

 3. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca Konto Premium,

 4. Konto – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony adresem e-mail oraz hasłem podanym przez Użytkownika, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika,

 5. Konto Premium – Konto, o którym mowa w punkcie 3, zapewniające nieograniczony dostęp do udostępnianych Materiałów na kanałach Serwisu, na zasadach określonych w § 8,

 6. Materiały – treści audiowizualne umieszczane w Serwisie przez Użytkownika,

 7. Panel użytkownika – zakładka Serwisu, poprzez którą Użytkownik ma dostęp do danych dotyczących jego Konta,

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin,

 9. Rejestracja – procedura wprowadzenia do systemu informatycznego Administratora danych Użytkownika, która umożliwia utworzenie Konta oraz korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie,

 10. Serwis – serwis internetowy, stanowiący wyłączną własność Administratora, dostępny pod adresem www: http://polhd.com

 11. Usługa – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu,

 12. Użytkownik – Klient lub każda inna osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, po przejściu procedury Rejestracji,

 13. Usługobiorca – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która nie przeszła procedury Rejestracji lub nie jest zalogowana do Serwisu.

 

§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług

 1. Świadczone przez Administratora Usługi polegają na udostępnianiu pamięci podłączonych do sieci serwerów w celu umożliwienia Użytkownikom umieszczania, przechowywania i udostępniania Materiałów na Wydarzeniach prowadzonych przez Użytkowników.

 2. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość prowadzenia Konta, udostępniania Materiałów na zasadach określonych w § 4 i § 6.

 3. Korzystanie z Usług w pełnym zakresie możliwe jest po zalogowaniu do Serwisu, poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

 

§ 4 Rodzaje i zakres świadczenia Usług

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

 2. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. Dotyczy to wszystkich osób korzystających z Serwisu tj. Klientów, Użytkowników i Usługobiorców.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

 4. Korzystanie z Usług Serwisu w pełnym zakresie uzależnione jest od przejścia przez procedurę Rejestracji oraz zaakceptowanie treści Regulaminu.

 5. Serwis przeznaczony jest dla wszystkich odwiedzających tj. dla Klientów, Użytkowników oraz Usługobiorców. Jednakże, Użytkownicy Serwisu nie będący Klientami, a także Usługobiorcy posiadają bezpłatny dostęp do Serwisu w ograniczonym zakresie, na następujących zasadach:

  a. Ograniczenie czasowe w dostępie do transmisji do 30 minut, po którym to okresie nie jest możliwe dalszy dostęp do transmisji;

  b.Występowanie reklam podczas transmisji.

 6. <

  Usługobiorcy nie mają dostępu do następujących zakładek:

  a. „Dodaj” – służącej do umieszczania Materiałów na Kanałach Serwisu

  b. „Kontakt” – służącej do korespondencji z Administratorem drogą elektroniczną

 7. Użytkownicy oraz Klienci mają dostęp do wszystkich zakładek Serwisu

 

§ 5 Rejestracja

 1. Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie jest możliwe tylko po przejściu procedury Rejestracji, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

 2. Przejście procedury Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy z Administratorem.

 3. Rejestracja dokonywana jest przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://polhd.com/rejestracja Do Rejestracji niezbędne jest

  1. Podanie wymaganych w formularzu danych,

  2. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu, co następuje poprzez zaznaczenie checkboxa informującego o akceptacji wymienionych regulacji. Zaakceptowanie Polityki Prywatności równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 4. Rejestracja Użytkownika jest dokonywana w następstwie podania następujących danych:

  1. Nazwa użytkownika,

  2. Adres e-mail,

  3. Hasło użytkownika.

 5. Na skutek prawidłowej Rejestracji:

  1. Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, które jest przypisywane do jego adresu e-mail.

  2. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Użytkownik otrzymuje od Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość o założeniu Konta.

 6. Po prawidłowym dokonaniu procedury Rejestracji, Użytkownik otrzymuje możliwość zalogowania się do Serwisu poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Po zalogowaniu Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w pełnym zakresie.

 7. W razie utraty hasła do Konta Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy linku dostępnego w zakładce logowania.

 8. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.

 

§ 6 Udostępnianie Materiałów

 1. Udostępnianie Materiałów wymaga założenia Wydarzenia. Założenie Wydarzenia wiąże się z koniecznością wypełnienia formularza dostępnego w zakładce „Dodaj”.

 2. Zakładając Wydarzenie Użytkownik składa oświadczenie, że przysługują mu prawa do umieszczania Materiałów na Wydarzeniach Serwisu. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest On wyłącznie odpowiedzialny za treść wszystkich udostępnianych i przechowywanych na prowadzonych przez niego Wydarzeniach Materiałów. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Serwis stanowi jedynie środek do udostępniania treści audiowizualnych.

 3. Użytkownik oświadcza, że:

  1. Materiały są wolne od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich,

  2. Jest uprawniony do umieszczania Materiałów, w szczególności do praw autorskich, licencji, zezwoleń lub posiada zgodę na wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie Materiałów, a zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.

  3. Materiały nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich,

  4. Materiały nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich,

  5. Materiały nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego oprogramowania,

 4. Użytkownik, który zakłada Wydarzenie wyraża tym samym zgodę na zapisywanie lub utrwalanie fragmentów udostępnianych przez siebie audycji przez innych Użytkowników.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności do:

  1. nieumieszczania Materiałów o treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami, zwłaszcza zawierające treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, narodowościowej, propagujące piractwo, upowszechniające techniki łamania danych, lub zawierające wirusy;

  2. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, zwłaszcza praw autorskich,

  3. niepodejmowania działań i umieszczania Materiałów, które wpływały by negatywnie na funkcjonowanie Serwisu,

  4. nieużywania w nazwach Wydarzeń i nazwach Materiałów wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne.

 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia umieszczonych przez siebie Materiałów w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

§ 7 Zasady ochrony praw do Materiałów

 1. Jeżeli według Użytkownika Materiał dostępny w Kanałach Serwisu narusza zasady, o których mowa w § 6 ust. 1-3, Użytkownik może powiadomić o tym Administratora poprzez formularz kontaktowy dostępny pod relacją z wydarzenia.

 2. Osoba, która zgłasza powiadomienie, o którym mowa w powyższym ustępie, obowiązana jest podać, w formularzu kontaktowym następujące dane:

  1. Swoje imię i nazwisko,

  2. Dane kontaktowe (adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy),

  3. Lokalizację spornych Materiałów,

  4. Prawo jakie zostało naruszone,

  5. Okoliczności i dowody uprawdopodabniające legitymację do występowania w sprawie naruszonego prawa,

  6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procedury

 3. Po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Administrator bez zbędnej zwłoki blokuje dostęp do Wydarzenia lub Materiałów wskazanych w zawiadomieniu oraz poinformuje Użytkownika, który te Materiały udostępnił, o wpłynięciu zawiadomienia oraz o zgłoszonych naruszeniach praw autorskich złożonych przez osobę trzecią.

 4. Użytkownik, który otrzymał informację, zgodnie z treścią ustępu 3, ma prawo zająć stanowisko odnośnie zgłoszonych naruszeń praw autorskich, a także zaprezentować dowody potwierdzające uprawnienie do udostępniania Materiałów.

 5. Użytkownik oraz osoba, która powiadomiła Administratora o naruszeniu jej praw, zobowiązują się do podjęcia próby polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego praw do Materiałów. Jeśli strony sporu osiągną porozumienie, Materiały objęte sporem – w zależności od ustaleń stron - będą:

  1. Dostępne ponownie w Wydarzeniach Serwisu bez zmian,

  2. Dostępne ponownie w Wydarzeniach Serwisu z uwzględnieniem ustaleń dokonanych przez strony sporu ,

  3. usunięte z Serwisu, bez możliwości ich przywrócenia.

 6. Ustalenia stron, na podstawie których możliwe będzie przywrócenie Materiałów w Wydarzeniach Serwisu muszą być dokonane na piśmie, w postaci oświadczeń obu stron sporu, oraz podpisane przez strony sporu lub osoby je reprezentujące. Następnie, skany takich oświadczeń zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej Administratora. Do momentu otrzymania przez Administratora powyższych oświadczeń Materiały nie będą mogły być przywrócone do Kanałów Serwisu

 7. Gdy nie jest możliwe określenie Użytkownika, który udostępnił Materiały do których prawa rości sobie osoba trzecia, lub Użytkownik nie zajmie stanowiska co do powiadomienia w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail Użytkownika lub nie przedstawi w tym terminie dowodów, potwierdzających jego uprawnienia do udostępniania Materiałów, Materiały takie zostaną usunięte z Serwisu bez możliwości ich przywrócenia.

 8. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Materiałów dostępnych w Wydarzeniach Serwisu, Administrator niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

 9. W razie otrzymania wiarygodnej informacji ze źródła innego niż opisane w ust. 1-2 niniejszego paragrafu o bezprawnym charakterze Materiałów dostępnych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 10. Administrator jest także uprawniony usunąć Materiały dostępne w Wydarzeniach Serwisu, według własnej oceny, lub zakazać ich przechowywania, jeśli poweźmie wiarygodną wiadomość o ich bezprawności, z innego źródła niż opisane w ust 1-2 niniejszego paragrafu.

 

§ 8 Konto Premium

 1. Konto Premium pozwala na korzystanie z Materiałów udostępnionych na Kanałach Serwisu przez innych Użytkowników bez ograniczeń czasowych, ograniczeń dotyczących transmisji danych, oraz z zapewnieniem braku reklam.

 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówienie oraz zapłata za Konto Premium nie daje gwarancji, że Wydarzenia i Materiały na nich umieszczone przez innych Użytkowników będą dostępne oraz zamówienie oraz zapłata za Konto Premium nie wpływa na jakość Materiałów udostępnianych przez innych Użytkowników.

 3. Użytkownik wykupujący Konto Premium obowiązany jest do wniesienia opłaty, której wysokość określona jest w zakładce Premium, dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

 4. Opłata uiszczana jest za pomocą zewnętrzny system płatności elektronicznej, do którego odnośniki dostępne są na odpowiedniej zakładce Serwisu.

 5. Jedno Konto Premium może być używane tylko przez jednego Użytkownika, najwyżej na jednym urządzeniu, w tym samym czasie. Jeśli Klient udostępnia Konta Premium innym Użytkownikom, Konto Premium może zostać natychmiastowo zablokowane. W przypadku zablokowania Konta Premium Użytkownikowi zwracane są opłaty proporcjonalnie do niewykorzystanych dni ważności Konta.

 6. Konto Premium jest ważne na określony w Cenniku okres, po upływie którego wygasa. Administrator Serwisu przypomina Klientowi o upływie ważności Konta Premium na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem jego ważności. Informacja od Administratora przekazywana jest za pośrednictwem wiadomości mailowej, wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu Rejestracji lub poprzez wiadomość, których odczytanie możliwe jest poprzez odpowiednią zakładkę w Panelu użytkownika.

 

§ 9 Zamówienie Konta Premium

 1. Zamówienie Konta Premium następuje poprzez wydanie odpowiedniej dyspozycji w zakładce Premium na stronie internetowej Serwisu.

 2. Przyjęcie Zamówienia następuje poprzez wybranie okresu ważności Konta Premium w zakładce Premium, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, a następnie wybór formy płatności.

 3. Potwierdzeniem Zamówienia jest wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej zamawiającego Użytkownika wskazany przy Rejestracji. Potwierdzenie wskazuje na jaki okres zostało zamówione Konto Premium, należną opłatę oraz wybraną formę płatności.

 4. Po otrzymaniu płatności określonej w zakładce Premium, Administrator niezwłocznie aktywuje Konto Premium. Okres ważności Konta Premium jest liczony od momentu aktywacji przez Administratora

 5. Do przedłużenia ważności Konta Premium postanowienia ustępu 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 6. Okres ważności Konta Premium Klient może zweryfikować w każdym czasie, w odpowiedniej zakładce Konta.

 

Opinie użytkowników
Otóż muszę przyznać, ze bardzo (ale to naprawdę bardzo) jestem zadowolony z przebiegu transmisji :) !! Jedyne zakłócenia jakie miałem to przez mój internet czego jestem świadom ;) od Waszej strony przebiegało wszystko jak najbardziej dobrze :) Niesamowicie cieszy mnie brak reklam na około odtwarzacza. Na innych stronach zawsze jest ich pełno co bardzo utrudnia płynna jakość transmisji. Wiem, ze to dobre źródło dochodów, niemniej wolałbym by zostało jak jest teraz :) Współpraca z Wami to czysta przyjemność :)
pieta18p
Login:
Hasło:
  Nie posiadasz konta? Zarejestruj się
Nie pamiętasz hasła? Generuj nowe